پرسشنامه ویزامَچ در رابطه با ویزای سرمایه گذاری E-2

برای اینکه از واجد شرایط بودن خود برای اخذ ویزای E-2 اطلاع حاصل نمایید، لطفا پرسشنامه ذیل را تکمیل نمایید:

پرسشنامه

سرمایه گذار

اطلاعات کلی

همسر سرمایه گذار

فرزندان

- - -

اطلاعات مربوط به کسب و کار

دارایی و بدهی

لطفا تمامی داراییها، بدهیها، قروض و رهنهای خود و ارزش نقدی داراییها و بدهیها را ذکر نمایید. در صورت نیاز، از صفحات مجزا استفاده نمایید.

قصد و تجربه سرمایه گذاری:

Upload
- - -
مدارک مورد نیاز در آینده: (اگر قادر به ارائه مدارک ذیل می باشید، کنار کلمه "بله" علامت بزنید)
مدرکی دال بر اینکه تمامی وجوه سرمایه گذاری از طرق قانونی بدست آمده اند، از جمله مدارک ذیل:
- - -