ویزای E چیست؟

ویزاهای E-1 و E-2 برای اتباع کشورهایی است که با آمریکا قرارداد تجاری و ناوبری یا معاهده دوجانبه سرمایه گذاری دارند، امری که اسباب ورود افراد را بر مبنای ویزای غیرمهاجرتی فراهم می کند. هدف از صدور این ویزاها این است که افراد وارد خاک آمریکا شده و به فعالیت وسیع تجاری بپردازند. این فعالیتهای تجاری می توانند شامل تجارت خدمات یا فناوری بین ایالات متحده آمریکا و کشور طرف معاهده باشند. هم چنین بسط یا هدایت فعالیتهای شرکتی که تبعه خارجی تحت قانون ملیت و مهاجرت در آن سرمایه گذاری چشمگیر کرده یا در حال انجام آن است، در این حیطه قرار می گیرند.

همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال، می توانند صرف نظر از ملیتشان ویزای E دریافت کنند و متقاضی اصلی را همراهی کنند. همسر دارنده ویزای E می تواند درخواست اجازه کار کند. فرزندان دارنده ویزای Eنمی توانند در ایالات متحده آمریکا کار کنند اما می توانند بدون تغییر وضعیت در مدرسه حاضر شوند.

ویزای سرمایه گذاری (E-2)

نمای کلی

ویزای سرمایه گذاری ((E-2 ویژه متقاضیانی است که برای بسط و هدایت فعالیتهای شرکتی که در آن سرمایه گذاری چشمگیر کرده اند یا در حال انجام چنین کاری هستند، وارد آمریکا می شوند. وزارت امور خارجه از ملاک تناسب برای تعیین “چشمگیر” بودن سرمایه گذاری استفاده می کند. به طور کلی، هرچه هزینه راه اندازی شرکت یا واحد تجاری پایین تر باشد، به همین نسبت میزان سرمایه گذاری باید بالاتر باشد. برای مثال، اگر هزینه کل سرمایه گذاری 200000 دلار یا کمتر باشد، سرمایه گذار باید صد در صد این مقدار را بدهد تا سرمایه گذاری چشمگیر محسوب شود.

سرمایه متقاضی باید “در خطر” باشد بدین معنا که امکان از بین رفتن جزئی یا کلی سرمایه در اثر وارونه شدن فرصتهای سرمایه گذاری وجود داشته باشد. البته متقاضیان می توانند تا تأیید ویزای E سرمایه خود را نزد شخص ثالثی بسپارند مشروط بر اینکه مکانیزم قطعی حقوقی برای تضمین استفاده از این وجوه پس از تأیید درخواست ویزا وجود داشته باشد.

اصل قانون E2 در آدرس زیر قابل ملاحظه است:

 https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors