2.3 ! منافع ویزای E-2 چیست؟ !

* عدم وجود حداقل مبلغ سرمایه گذاری

برخلاف برنامه EB-5، در ویزای E-2 مبلغ دقیقی برای سرمایه گذاری تعیین نشده است. لیكن طبق قانون سرمایه گذاری باید چشمگیر باشد.

* زمان پردازش كوتاه

از آنجا كه ویزای E-2 ویزایی غیرمهاجرتی است، افراد ناچار به تحمل زمان انتظار به دلیل وجود سهمیه بندی نیستند.

* مالكیت سرمایه گذار

ویزای سرمایه گذاری این امكان را برای سرمایه گذار فراهم می كند كه مالك حداقل ٥٠ درصد واحد تجاری واقع در آمریكا باشد.

* اجازه كار در ایالات متحده آمریكا

با ویزای E-2 سرمایه گذار می تواند به طور فعالانه  در واحد تجاری كار كند. او می تواند حقوق گرفته، سود دریافت كرده یا از مزایایی همچون مزایای كاركنان ایالات متحده آمریكا بهره مند شود.

* انعطاف در سرمایه گذاری

در ویزای E-2 انعطاف زیادی در خصوص چگونگی بكارگیری وجوه سرمایه گذاری وجود دارد.

* شمول همسر و فرزندان در برنامه ویزا

سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند برای همسر و فرزندان خود درخواست وضعیت قانونی براساس ویزای E-2 كنند. اگر سرمایه گذار همچنان واجد شرایط بوده و ازدواج نیز پابرجا باشد، همسر می تواند برای مدت نامحدودی از این وضعیت قانونی بهره مند باشد.

* صلاحیت كار در ایالات متحده آمریكا برای همسر

همسر دارنده ویزای E-2 حق كار در ایالات متحده آمریكا را دارد.