2.2 ! شرایط کلی برای ویزای E-2 (سرمایه گذاری) !

متقاضی خارجی باید برای اخذ ویزای E-2 (ویزای سرمایه گذاری) شرایط خاصی را تأمین كند. شرایط آن به شرح ذیل است:

  1. تبعه خارجی باید تابعیت یكی از كشورهای طرف معاهده با آمریکا را داشته باشد.
  2. تبعه خارجی باید میزان چشمگیری وجه مالی در شركت واقع در ایالات متحده آمریكا سرمایه گذاری كرده باشد یا در حال انجام چنین كاری باشد.
  3. تبعه خارجی صرفا باید برای ایجاد و مدیریت واحد تجاری خواستار ویزای آمریکا باشد. این امر می تواند با اثبات مالكیت حداقل ٥٠ درصد واحد تجاری توسط تبعه خارجی ثابت گردد. كنترل اجرایی واحد تجاری از طریق سمت مدیریتی نیز می تواند این منظور را تأمین كند.

اداره مهاجرت و خدمات شهروندی آمریکا سرمایه گذاری را به معنای صرف سرمایه در واحد تجاری تعریف می كند بدین صورت كه قصد انتفاع وجود داشته باشد. این سرمایه گذاری می تواند با وجوه مالی یا سایر دارایی ها صورت پذیرد.

از همه مهمتر آنكه، سرمایه باید در صورت ناموفق بودن سرمایه گذاری در معرض نابودی قرار داشته باشد. افزون بر این، سرمایه گذار باید این امر را به اثبات برساند كه سرمایه وی از طریق فعالیت مجرمانه بدست نیامده است.

لطفا توجه كنید كه اداره مهاجرت و خدمات شهروندی، میزان چشمگیر سرمایه گذاری را با توجه به موارد ذیل تعیین می كند:

  1. هزینه سرمایه گذاری در برابر كل هزینه خرید واحد تجاری موجود یا تأسیس واحد تجاری جدید.
  2. اینكه مبلغ سرمایه گذاری به اندازه ای باشد كه انجام تعهدات مالی سرمایه گذار را تضمین كند.
  3. اینكه مبلغ سرمایه گذاری به اندازه ای باشد كه احتمال تأسیس و اداره موفقیت آمیز واحد تجاری توسط سرمایه گذار را افزایش دهد. شایان ذكر است كه هرچه هزینه واحد تجاری كمتر باشد، به همین نسبت مبلغ سرمایه گذاری باید بالاتر باشد تا سرمایه گذاری چشمگیر محسوب شود.

در نهایت، سرمایه گذاری نمی تواند جزئی باشد. به عبارت دیگر، واحد تجاری باید در حال حاضر یا در آینده پتانسیل تولید سود معتنابهی را داشته باشد، سودی كه برای تأمین هزینه های زندگی سرمایه گذار و خانواده وی كافی است. قابل ذکر است اگر واحد تجاری جدید در حال حاضر فاقد ملاكهای فوق باشد، باز ممكن است واجد شرایط محسوب شود. لیكن در این مواقع، واحد تجاری جدید باید چنین پتانسیلی را در عرض ٥ سال از تاریخ اعطای ویزای سرمایه گذاری E-2 ثابت كند.